Sähkökatkokset on mahdollista välttää IoT-ratkaisujen avulla

Sähkökatkokset ovat ikäviä häiriötilanteita. On tärkeää, että sähkökatkostilanteet saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti, sillä ne vaikuttavat kotitalouksien elämään. Ihannetilanteessa sähköverkkoyhtiö pystyy tunnistamaan ja ennakoimaan ongelmatilanteet, jotta sähkökatkoksia ei pääse syntymään.

Digitan IoT -ratkaisujen avulla sähköverkkojen kunnossapitoprosessit sujuvat ennakoivammin, tehokkaammin ja kohdennetummin. Ratkaisut pohjautuvat LoRaWAN-verkkoon, joka kattaa koko Suomen.

Sähköverkon varmuudesta huolehtiminen ja sähkökatkoksien ennaltaehkäisy on entistä tärkeämpää, kun ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja kuormitus sähkönjakelun infrastruktuurille kasvaa. Sää- ja ympäristöolosuhteet vaihtelevat Suomen kokoisen maan eri alueilla suuresti eri vuodenaikoina ja vuosina.

LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvaan IoT-verkkoon yhdistetyillä etäluettavilla IoT-sensoreilla sähköverkkoyhtiö voi talviaikaan monitoroida tykkylumen kasautumista tai tarkkailla jään ja huurteen määrää. Ilmajohtoihin kertyvä lumi ja jää muodostavat ilmajohdoille uhan, joka voi poistamatta aiheuttaa sähkökatkoksia ja sitä kautta lukuisia haasteita ympäröiviin kotitalouksiin.

Lumen poistaminen on sähköyhtiöille usein työlästä ja epävarmaa, sillä sähkölinjat on täytynyt käydä lähes yksitellen läpi maastossa kulkien tai helikopterista tarkkaillen. Ongelman tunnistaminen ja paikantaminen on haastavaa. Lisäksi, jos paikalle ei ehditä ajoissa, riski johtimien ja pylväiden vahingoittumiseen kasvaa.

Digitan IoT-teknologian avulla sähköverkkoyhtiö pystyy ennaltaehkäisemään sähkökatkoksia, kun teknologia mahdollistaa sähköverkkojen hallinnan etänä. Reaaliajassa saatu sensorien tarjoama tieto sähkölinjojen tilanteesta ennaltaehkäisee merkittävästi sähkölinjan turvallisuuteen ja kestävyyteen liittyviä riskejä.

IoT-sensorit tehostavat sähkökatkosten korjaamista ja ennakointia

Mikäli sähkökatkos on kuitenkin syystä tai toisesta päässyt syntymään, on tilanne korjattava ripeästi. Yhdessä tiukentuvien viranomaisvaatimusten kanssa haitat, jotka ovat lisääntyneet esimerkiksi myrskyjen ja sateiden yleistymisen myötä, kasvattavat sähkönjakelun kunnossapidon kuormitusta ja kustannuksia. Tuhojen, kuten sähkölinjan päälle kaatuneen puun tai johdolle kertyneen tykkylumen, korjaamisessa viankorjausresurssien nopea ja tehokas kohdistaminen on tärkeää, jotta sähkönjakelun häiriöistä voidaan palautua mahdollisimman nopeasti.

Digitan IoT-sensoreiden etäluennan avulla reagointi haastaviin tilanteisiin on nopeaa. Sensorit ilmoittavaẗ sähköyhtiölle tarkan tiedon, mihin kohtaa linjaa puu on kaatunut tai minkä verran ja missä tykkylunta on kertynyt. Vahinkojen suuruuden ja korjaustoimenpiteiden arvioiminen etäältä on helpompaa ja häiriötilanteesta palautuminen on nopeampaa ja kustannustehokkaampaa.

Sensorit tehostavat paitsi aiheutuneen sähkökatkoksen korjaamista myös avustavat sähköverkkoyhtiötä sähkölinjoille kohdistuvien riskien ennakoimisessa, jolloin sähkökatkosten määrää pystytään ennakoivin toimenpitein jatkossa vähentämään.

Sähkökatkosten tai muiden sähköverkkoon aiheutuneiden ongelmien ratkaiseminen on paitsi aikaa vievää myös epävarmaa, jos tarkastukset joudutaan suorittamaan manuaalisesti maassa partioimalla tai ilmasta käsin helikopterilla. IoT-teknologian ansiosta sähköverkkoyhtiö pystyy havainnoimaan ilmajohdoille aiheutuvan uhan vakavuutta etänä tai paikallistamaan mahdollisen sähkökatkosta aiheuttavan ongelman ajoissa, jottei sähkökatkosta pääse aiheutumaan.

Manuaalista työtä voidaan tehostaa IoT-teknologian avulla myös pylväserottimien tai muuntajien kohdalla. Viankorjaustilanteissa tieto katkaisijan asennosta on usein huoltomiehen tai verkostoasentajan toiminnan ja ilmoituksen varassa. Erityisesti myrskyjen ja muiden laajojen häiriöiden yhteydessä tarkan ja ajantasaisen tilannekuvan säilyttäminen katkaisijan ja erottimien tilasta kaikkialla sähköverkossa on tärkeää.

IoT-teknologia parantaa sähköverkkohallinnan turvallisuutta

Sähköverkkoyhtiöt voivat parantaa IoT-teknologian avulla merkittävästi sähköverkkojen hallintaan liittyvää turvallisuutta. Kun resursseja hyödynnetään oikeassa paikassa, oikeaan aikaan työturvallisuus paranee ja samalla ympäristö kiittää, kun hiilijalanjälki pienenee. Hiilijalanjälkeä, samoin kuin resursseja, kasvattavat muun muassa kunnossapidon turhat käynnit sähkölinjoilla, sähkönjakokaapeilla tai sähkönmuuntajilla.

Sähkönjakokaappien, joiden tarkastuskäyntejä tehdään tyypillisesti harvakseltaan, vikojen tai vaaratilanteiden havaitsemiseen saattaa mennä aikaa. Kaapin rakenteet saattavat vioittua esimerkiksi vedenpinnan yllättävästä noususta tai lumiauran törmäyksestä johtuen, mikä voi aiheuttaa mahdollisen vaaratilanteen sivullisille ohikulkijoille.

Myös sähkömuuntamoiden olosuhteet ja viat voivat vaikuttaa turvallisuuteen, esimerkiksi jos muuntajan tai ympäröivän ilman lämpötila nousee. Muuntaja voi myös aiheuttaa riskin ympäristövahingolle, jos valuma-allas pääsee täyttymään.

IoT-teknologian avulla olosuhteiden muutoksia ja kehittyviä vikoja voidaan tunnistaa ennakoivasti, kuten seuraamalla sähkönjakokaapin lämpötilaa ja kosteutta, sähkömuuntajan pintalämpötilaa tai puistomuuntamon ilman lämpötilaa ja kosteutta. Sen lisäksi, että Digitan IoT-sensoreiden avulla voidaan ehkäistä vaaratilanteita ja lisätä ulkopuolisten turvallisuutta reaaliaikaisella tiedonsaannilla, on häiriötilanteesta palautuminen myös nopeampaa ja huoltotoiminta kustannustehokkaampaa.

Sähkökatkokset ovat ikäviä poikkeustilanteita, jotka vaikuttavat lukuisten ihmisten elämään. Kun ongelmat pystytään tunnistamaan ajoissa ja toimenpiteitä tekemään ennakoivasti, voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia myös asiakastyytyväisyydessä. Esimerkiksi sähkömuuntajien lämpötilan valvominen etäluennan avulla auttaa minimoimaan sähkönjakelun keskeytyksiä, kun huoltotoimenpiteitä voidaan tehdä ennakoivasti.

Lue lisää IoT-teknologian hyödyistä sähköverkkoyhtiöille täältä.