Näin Digitan IoT -ratkaisut auttavat sähköverkkoyhtiöitä automatisoimaan prosessejaan

Digita tarjoaa sähköverkkoyhtiöille LoRaWAN-pohjaisia IoT-ratkaisuja, jotka helpottavat sähkön siirto- ja jakeluverkkojen kunnossapitoa. Ratkaisujen avulla sähköverkkoyhtiöiden prosesseja voidaan automatisoida, jonka ansioista kunnossapitoprosessit sujuvat entistä ennakoivammin, tehokkaammin ja kohdennetummin. Samalla luodaan parempaa huomista sekä kasvumahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Sähköverkkoyhtiöt kohtaavat arjessaan monenlaisia haasteita, jotka vievät paljon aikaa, resursseja ja aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen ankarat talviolosuhteet, lisääntyneet sään ääri-ilmiöt sekä kiristynyt lainsäädäntö sähköverkkojen kunnossapidolle, mitkä vaativat sähköverkkoyhtiöiltä nopeaa reagointia ja jatkuvaa muutoskykyä.   

Digitan IoT-teknologia mahdollistaa prosessien automatisoinnin

Organisaatioiden näkökulmasta automatisaatio mahdollistaa sen, että aikaa vievien prosessien sijaan yritykset voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja entistä paremman asiakaskokemuksen luomiseen. 

Sähköverkkoyhtiöiden ei kuitenkaan tarvitse odottaa tulevaisuuteen, sillä Digitan LoRaWAN –pohjaisten IoT-ratkaisujen ansiosta lukuisten yhtiöitä koskevien haasteiden, kuten tykkylumen tai muun luonnonilmiön aiheuttaman vaurion havainnoiminen sekä korjaamisen yhteydessä tapahtuvan inhimillisen virheen, kuten kytkinkahvan asennon tarkistamatta jättäminen, voidaan automatisoida IoT-sensorien etäluentaominaisuuden avulla. 

Teknologia mahdollistaa edellä mainittuihin tilanteisiin liittyvien toimenpiteiden automatisoinnin, mikä taas tarjoaa sähköverkkoyhtiölle reaaliaikaista tietoa sähkö- ja jakeluverkkojen kunnosta. Yhtiö pystyy ennaltaehkäisemään sähkölinjan turvallisuuteen ja kestävyyteen liittyviä riskejä, ja sitä kautta vähentämään sähkökatkoja ja luoda parempaa asiakaskokemusta. 

Sähköverkkoyhtiöiden lisäksi automatisaatiosta hyötyy ympäristö

Digitan IoT-ratkaisujen avulla sähköverkkoyhtiöt voivat myös vaikuttaa ympäristöön. Työläiden ja epävarmojen maastossa ja helikopterilla toteutettujen sähkölinjoilla käyntien sijaan, haasteet pystytään havaitsemaan IoT-antureiden etäluennalla ennen suurempien ongelmien syntymistä. Tällaisia palveluita sähköyhtiölle ovat esimerkiksi jakokaappien ja muuntamoiden olosuhdevalvonta sekä tykkylumen tarkkailu, joilla voidaan automatisoida lukuisia sähköverkkoyhtiöille tuttuja tilanteita.  

Esimerkiksi puiden kaatumiset sähkölinjojen päälle voidaan havainnoida etäluennalla sekä arvioida vahinkojen suuruus ja korjaustoimenpiteiden tarve etäältä. Tämän automatisoidun prosessin ansiosta sähköyhtiö saa ennakoivaa tietoa sähköverkkojen kunnosta ja voi säästää paitsi polttoainekuluissa myös pienentää kunnossapidon aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. 

Lisäksi esimerkiksi erottimen kytkinkahvan asentoon, puistomuuntamoon tai ulkona sijaitseviin sähkökaappeihin liittyvät tarkistukset vähenevät, kun turhaa matkantekoa ei tarvitse tehdä liittyen siihen, onko kytkin jäänyt vahingossa päälle tai ovi auki. Prosessi on automatisoitu Digitan LoRaWAN-pohjaisen IoT-anturin avulla, joka tunnistaa etäyhteydellä muun muassa kahvan asennon sekä paljastaa auki olevan oven tai muun vaurion. 

Tarkistaminen on vaivatonta ja samalla sähköverkkoyhtiö saa antureista muutakin sähkökaapin turvallisuuteen liittyvää oleellista tietoa, esimerkiksi kaapin lämpötilaan ja ilmankosteuteen liittyen. 

Automatisoidut prosessit säästävät sähköyhtiöiden aikaa ja tehostavat liiketoimintaa

Digitalla on sähköyhtiöiden käyttöön maanlaajuinen IoT-verkko, joka mahdollistaa kattavan ja kustannustehokkaan tiedonkeruun infrastruktuurista. LoRaWAN-teknologiaan perustuvat IoT-ratkaisut ovat edullisia, pitkäikäisiä sekä huoltovapaita. Anturit ovat kevyitä ja helppokäyttöisiä ja niiden paristo kestää jopa 10 vuotta.  

Automatisoidut prosessit säästävät aikaa ja lisäävät turvallisuutta sekä liiketoiminnan ennustettavuutta, kun sähköverkkoyhtiöt voivat valvoa IoT-sensoreiden avulla poikkeamia etänä verkossa. Tämä säästää merkittävästi aikaa ja tehostaa liiketoimintaa, kun resursseja ei kulu tilanteisiin, jotka ovat IoT-teknologian avulla ratkaistavissa tai ennaltaehkäistävissä. 

Digitan IoT-verkon keräämä data voidaan tuoda helposti osaksi sähköyhtiön operatiivista toimintaa Esrin paikkatietoratkaisujen tukemana.

Lue lisää, kuinka sähköverkkoyhtiö voi valvoa tehokkaammin sähköverkon kuntoa LoRaWAN pohjaisilla IoT-ratkaisuilla
täällä