Tietoturva on noussut yhä keskeisemmäksi tekijäksi nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä, jossa digitaaliset ratkaisut ovat välttämättömiä menestyksen kannalta. Yritysten on jatkuvasti varmistettava, että niiden tietoverkot ovat turvallisia ja että asiakkaiden arkaluonteiset tiedot ovat suojattuja.  

Oskari Koskela

Erityisesti tuotantoverkkojen osalta, joissa toiminnan keskeytykset voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja, tietoturvan merkitys korostuu entisestään. Tässä kirjoituksessa tarkastelen tarkemmin Digitan privaattiverkkoliiketoiminnan saamaa ISO27001-sertifikaattia ja sen merkitystä yritysten tietoturvallisuudelle, erityisesti tuotantoverkkojen ja syksyllä voimaan tulevan NIS2- lainsäädännön näkökulmasta.  

Sertifioitu kumppani tuo varmuutta liiketoimintaan 

ISO27001 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimukset. Se on merkki luotettavuudesta ja osoittaa, että yritys tunnistaa tietoturvallisuusriskit ja työskentelee määrätietoisesti tietoturvallisuuden kehittämiseksi. 

ISO27001-sertifikaatin saaminen vaatii yritykseltä sitoutumista tietoturvan parhaisiin käytäntöihin. Tämä kattaa kaikki tietoturvan osa-alueet, mukaan lukien fyysisen turvallisuuden, tietoturvan ja tietosuojan. Sertifikaatin keskeisiä vaatimuksia ovat riskienhallinta, jatkuvan parantamisen lähestymistapa, säännöllinen auditointi, johtaminen ja dokumentointi. 

Digitan privaattiverkkoliiketoiminnalle myönnetty ISO27001-sertifikaatti 

Digitan privaattiverkkoliiketoiminta on saanut ISO27001-sertifikaatin. Tämä on merkittävä saavutus, joka osoittaa privaattiverkkoliiketoiminnan sitoutumisen tietoturvan parhaisiin käytäntöihin ja asiakkaidemme tietojen suojaamiseen. 

Mikä hyöty sertifikaatista on asiakkaillemme? ISO27001-sertifikaatti on tae siitä, että Digitan asiakkailleen toimittama palvelu dokumentoidaan ja tuotetaan tietoturvallisesti. Asiakas voi luottaa siihen, että heidän palvelutoimittajansa huolehtii esimerkiksi 5G-privaattiverkon tietoturvasta, tietosuojasta, riskienhallinnasta sekä palveluiden jatkuvuudesta. Lokakuun 2024 jälkeen tämä on entistä tärkeämpää, sillä NIS2-direktiivin lainsäädäntö astuu tuolloin voimaan. 

Mikä on NIS2-direktiivi ja miten sen voimaantulo vaikuttaa yrityksiin 

NIS2-direktiivi on Euroopan unionin uusi lainsäädäntö, joka asettaa uusia vaatimuksia verkkoturvallisuudelle. NIS2-direktiivi asettaa useita vaatimuksia yrityksille, jotka toimivat sen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla (lisätietoja soveltamisaloista täällä). Suurimpana muutoksena aiempaan NIS- asetukseen, NIS2 laajentaa siis sen soveltamisaloja, sekä asettaa aiempaa tiukemmat turvallisuus- ja raportointivelvoitteet. Direktiivin määräysten noudattamista myös valvotaan tiukemmin ja rikkomuksista seuraa korkeampia sakkoja.   

Alla listattuna NIS2 tuomia vaatimuksia sen soveltamisyrityksille: 

NIS2-soveltamisaloihin kuuluvan yrityksen tai organisaation on siis tärkeää kiinnittää entistä enemmän huomiota tietoturvauhkien tunnistamiseen sekä riskien hallintaan, henkilöstön kouluttamiseen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Tässä toimintaympäristössä Digitan privaattiverkkopalvelu tarjoaa ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä suojaamaan tuotantoverkkonsa.  

Privaattiverkkopalvelu tarjoaa vahvan pääsynhallinnan ja käyttäjien tunnistamisen, mikä on keskeistä turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.  

Digitan asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä suunniteltu ja rakennettu privaattiverkko tarjoaa yrityksille räätälöityjä ja tehokkaita tietoturvallisia verkkoratkaisuja, jotka vastaavat niiden tarpeisiin. Tämä varmistaa luotettavan ja nopean yhteyden, mikä on olennaista tuotantoverkkojen suorituskyvylle. 

NIS2-soveltamisalaan kuuluvan yrityksen vastuulla on myös huolehtia toimitusketjujen turvallisuudesta. Digita, joka on ISO 27001 -sertifioitu toimittaja, auttaa varmistamaan, että nämä yritykset voivat luottaa siihen, että heidän tuotantoverkkonsa noudattavat säädöksiä ja että niitä ylläpidetään asianmukaisesti. Tiivistetysti voisi siis todeta että, NIS2 asettaa vaatimuksia mutta ei anna keinoja. ISO27001 on yritysmaailmassa tunnustetuin tietoturvahallintajärjestelmä, jonka implementointi tuo keinot vastata NIS2 vaatimuksiin. ISO27001 kattaa kaiken muun paitsi viranomaisille raportoimisen NIS2 vaatimuksista.

Oskari Koskela

Privaattiverkkotiimin myyntijohtaja