Digita – Vastuullista toimintaa maankattavasti  

Vastuullisuus Digitassa 

Digitassa yhteiskuntavastuu on kiinteä osa liiketoimintaa. Koko ydintoimintamme perustuu radio- ja tv-ohjelmien tasapuoliseen välittämiseen kaikille suomalaisille koko maassa vuoden jokaisena päivänä. Lisäksi digitalaisten tärkein tehtävä on tukea asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisten elämysten mahdollistajana ja digitaalisen yhteiskunnan rakentajana. 

Meillä on kolme toimintatapaa yli muiden:  

  • pidämme asiakkaille ja toisillemme annetut lupaukset,  
  • joka ikisen digitalaisen asenne on ratkaisevassa asemassa ja  
  • tiedämme, että yhteistyöllä ja kannustamisella saamme ihmeitä aikaan.  

Vastuullinen yritystoimintamme perustuu digitalaisten tapaan ajatella ja toimia. Vastuullisuus on koko Digitan organisaation läpäisevä ajattelutapa. Yhteiskuntavastuullisena yrityksenä huomioimme taloudellisen vastuun lisäksi sekä sosiaalisen että ympäristövastuun. 

Olemme mukana myös alan kotimaisessa, pohjoismaisessa ja kansainvälisessä standardoinnissa sekä standardoinnin kehittämisessä. Haluamme toiminnallamme mahdollistaa toimivan digitaalisen yhteiskunnan. Nämä asiat luovat perustan koko organisaatiomme digitalaiseen tapaan toimia. 

Vastuullisuuden periaatteet 

Taloudellinen vastuu 

Digitan vastuu yrityksenä on toimia kannattavasti ja kehittää toimintaa pitkäjänteisesti. Kannattava toiminta takaa vakavaraisuuden, mikä vaikuttaa niin henkilöstöön, asiakkaisiin kuin eri sidosryhmiinkin. Digita on luotettava kumppani ja toimittaja asiakkailleen, vakavarainen yritys ja turvallinen työnantaja. Luomme toiminnan pitkäjänteisellä kehittämisellä lisäarvoa niin asiakkaille kuin omistajillekin. Taloudellinen vastuu nivoutuu saumattomasti yhteen sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kanssa. 

Sosiaalinen vastuu 

Sosiaalisen vastuun tärkeimmät osa-alueet meille digitalaisille ovat asiakastyytyväisyys, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä yritysturvallisuus. Asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme arvokas palaute on avain toimintamme kehittämiseen. 

Oman henkilöstömme kehittyminen, viihtyvyys, terveys ja työturvallisuus ovat avainasioita, jotka ovat pitkäjänteisen toiminnan edellytyksiä. Suunnitelmallinen panostaminen henkilöstön kehittämiseen on yksi Digitan henkilöstöpolitiikan keskeisiä painopistealueita. Kehittymistä ja uudistumista palvelevat myös uudet kehitysideat ja aloitteet. Digitalaisten työturvallisuus on omistajillemme äärimmäisen tärkeää. 

Yritysturvallisuus tukee yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista ja liiketoiminnan jatkuvuutta varmistamalla, että turvallisuusriskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä vastaan suojaudutaan. 

Ympäristövastuu 

Merkittäviä ympäristönäkökohtia toiminnassamme ovat energiatehokkuus, logistiikka sekä jätehuolto ja kierrätys. Haluamme aktiivisesti ja pitkäjänteisesti kehittää toimintaamme ympäristönvaikutusten ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Keskeisiä periaatteita ovat kestävän kehityksen periaate ja ympäristöystävällinen elinkaarimalli, joita prosessimainen toimintatapamme ja toimintajärjestelmämme tukevat. 

Digita on mukana myös Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton FiCom ry:n koordinoimassa Vihreä ICT -hankkeessa, joka haastaa kaikki Suomessa toimivat ICT-alan yritykset mukaan ympäristötoimintaan teemalla ”Enemmän ICT:tä, vähemmän päästöjä”. 

Digita on tunnettu laadusta, varmuudesta ja käytettävyydestä. Pidämme lupauksemme ja hoidamme asiat sovitusti. Meillä on luottotehtävä yhteiskunnassa ja haluamme olla luottamuksen arvoisia. Tämä muodostaa perustan Digitan korkealle laadulle. 

Laatupolitiikka

Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme, jolla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme. Laatupolitiikan siirtäminen osaksi käytäntöä on jokapäiväistä työtämme. Laatupolitiikan onnistuminen edellyttää sekä johdon että henkilökunnan sitoutumista laatua parantaviin tehtäviin ja tavoitteisiin.  

Digita on tunnettu laadusta, varmuudesta ja käytettävyydestä. Pidämme lupauksemme ja hoidamme asiat sovitusti. Meillä on luottotehtävä yhteiskunnassa ja haluamme olla luottamuksen arvoisia. Tämä muodostaa perustan Digitan korkealle laadulle.  

Digitassa riskienhallinta tukee johtamista ja päätöksentekoa, riskienhallinnan vaikuttavuutta seurataan ja kehitetään jatkuvan parantamisen hallintatoimilla. Laadukkaan toiminnan vaatimuksemme koskevat myös yhteistyökumppaneitamme ja alihankkijoitamme.

Laadukkaalla toiminnalla varmistamme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien tyytyväisyyden. Tunnistamme asiakkaidemme odotuksia ylittääksemme ne ja asiakkaidemme vaatimuksia täyttääksemme ne. Kysymme palautetta ja kehitymme sen avulla yhä paremmiksi. Kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaiden kanssa ja saavutamme yhteistyöllä ihmeitä. Varmistamme, että toimintamme täyttää toimialan sekä asiakkaidemme ja kumppaniemme meille asettamat vaatimukset. 

Arvioimme johtamisjärjestelmämme toimivuutta ja tehokkuutta sekä parannamme sitä jatkuvasti. Uskomme, että hyvät tulokset ovat seurausta hyvästä toiminnasta. Jatkuvalla parantamisella saavutamme yhä parempia tuloksia. Asenteemme ratkaisee.

Viestintäpolitiikka

Digitan viestinnän tehtävänä on edistää Digitan ja sen yhteistyökumppaneiden liiketoimintaa välittämällä proaktiivisesti tietoa yhtiön tavoitteista ja toiminnasta.  Pyrimme viestinnässämme avoimuuteen ja kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua eri sidosryhmiemme kanssa ja kehitämme toimintaamme sen pohjalta. Toimimme suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti toiminnalle asetettuja mittareita seuraten. 

Digitalla on kaksi pääliiketoiminta-aluetta: Broadcasting ja Telecom. Viestimme aktiivisesti molempien liiketoimintojen yritysasiakkaille sekä sidosryhmille monikanavaisesti. Teemme kuluttajaviestintää televisio- ja radioverkoissamme tapahtuvista muutoksista ja verkkojen saatavuudesta.  

Käytämme viestinnässä kuhunkin tilanteeseen sopivia optimaalisia kanavia ja seuraamme eri kanavien tehokkuutta. Mediaviestinnässä käytämme suomalaisen median laajasti tavoittavaa tiedotejakelupalvelua. Pääasiallinen kanavamme ulospäin on nettisivustomme digita.fi. Sisäisen kohderyhmämme digitalaiset tavoitamme parhaiten intranetimme kautta. 

Digitan viestintä koordinoi kaikki median yhteydenotot ja etsii medialle parhaan asiantuntijan kyseessä olevan aiheen näkökulmasta. Koko yhtiötä koskevat linjaukset ja merkittävät uutiset viestii yhtiön toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä puhemies. Yhtiön toiminnan kannalta luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia ja kilpailijoiden asioita ei kommentoida. Medialle on tarjolla kuvapankissamme julkaisuvapaita kuvia toiminnastamme ja mastoistamme.  

Digitassa on määritelty kriisiviestintäohjeistus, joka otetaan käyttöön tilanteissa, joissa tarvitaan tehostettua viestintää kuten odottamattomat ja äkilliset tapahtumat. Nopealla ja avoimella kriisiviestinnällä pyritään rauhoittamaan tilannetta ja minimoimaan tapahtuman kielteisiä vaikutuksia yhtiön, sen sidosryhmien ja ympäristön kannalta. 

Digitalla on sosiaalisen median käyttöön pelisäännöt, jotka on julkaistu intranetissä. Yleisesti Digitassa kannustetaan sosiaalisen median kanavien käyttöön. 

Henkilöstö ja TTT-politiikka

Digitalle työturvallisuus ja turvallinen työympäristö ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Digita edellyttää henkilöstöltä turvallista tapaa toimia ja työskennellä. Parannamme työturvallisuutta hyväksytyllä toimintaohjelmalla, ohjeistuksilla ja jatkuvan turvallisuuden kehittämisellä. Varaudumme siihen, että toimintamme on viimeisimpien turvallisuusstandardien mukaista, tavoitteenamme on jatkuva turvallisuuden parantaminen. 

Toimintamme täyttää kaikki lain, viranomaisten, toimialan sekä asiakkaidemme ja kumppaniemme meille asettamat vaatimukset. 

Meillä on koko maan kattava työsuojeluorganisaatio, joka: 

  • tiedottaa avoimesti työturvallisuus ja -terveysasioista 
  • varmistaa, että tarvittavat toimintamallit, ohjeet ja tulokset ovat kaikkien saatavilla 
  • käsittelee kaikki työtapaturmat ja turvallisuushavainnot ja jakaa niistä saadut opit 
  • suorittaa säännöllisiä toimipisteiden turvallisuustarkastuksia 
  • varmistaa, että kaikilla on työtehtäviensä turvalliseen suorittamiseen tarvittava osaaminen 
  • varmistaa, että uusien palveluiden käyttöönoton yhteydessä perehdytysprosessi toimii 

Tunnistamme turvallisuus- ja työterveysriskejä osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Riskienhallinnan avulla varmistamme toimintamme jatkuvuuden ja ennaltaehkäisemme tapaturmia, ammattitauteja sekä muita riskejä. Teemme aktiivista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ennaltaehkäisemisen edistämiseksi. Kiinnitämme erityistä huomiota turvallisuusasioihin omissa ja muiden omistamissa kiinteistöissä. Velvoitamme työntekijöitä ilmoittamaan havaituista turvallisuuspuutteista turvallisuushavainnolla.  

Vastuullinen johtaminen, henkilöstön osallistuminen ja asiantuntijayhteistyö ovat työturvallisuus- ja terveystoimintamme kulmakiviä. Toisiamme kuuntelemalla ja yhdessä oppimalla rakennamme turvallista ja hyvinvoivaa Digitaa yhdessä. 

Vesa Tykkyläinen
Toimitusjohtaja

Digitalle myönnettiin ISO/DIS45001 Työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti 1.6.2018.