Digita – Vastuullista toimintaa maankattavasti  

Vastuullisuus Digitassa 

Digitassa yhteiskuntavastuu on kiinteä osa liiketoimintaa. Koko ydintoimintamme perustuu radio- ja tv-ohjelmien tasapuoliseen välittämiseen kaikille suomalaisille koko maassa vuoden jokaisena päivänä. Lisäksi digitalaisten tärkein tehtävä on tukea asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisten elämysten mahdollistajana ja digitaalisen yhteiskunnan rakentajana. 

Meillä on kolme toimintatapaa yli muiden:  

  • pidämme asiakkaille ja toisillemme annetut lupaukset,  
  • joka ikisen digitalaisen asenne on ratkaisevassa asemassa ja  
  • tiedämme, että yhteistyöllä ja kannustamisella saamme ihmeitä aikaan.  

Vastuullinen yritystoimintamme perustuu digitalaisten tapaan ajatella ja toimia. Vastuullisuus on koko Digitan organisaation läpäisevä ajattelutapa. Yhteiskuntavastuullisena yrityksenä huomioimme taloudellisen vastuun lisäksi sekä sosiaalisen että ympäristövastuun. 

Olemme mukana myös alan kotimaisessa, pohjoismaisessa ja kansainvälisessä standardoinnissa sekä standardoinnin kehittämisessä. Haluamme toiminnallamme mahdollistaa toimivan digitaalisen yhteiskunnan. Nämä asiat luovat perustan koko organisaatiomme digitalaiseen tapaan toimia. 

Vastuullisuuden periaatteet 

Taloudellinen vastuu 

Digitan vastuu yrityksenä on toimia kannattavasti ja kehittää toimintaa pitkäjänteisesti. Kannattava toiminta takaa vakavaraisuuden, mikä vaikuttaa niin henkilöstöön, asiakkaisiin kuin eri sidosryhmiinkin. Digita on luotettava kumppani ja toimittaja asiakkailleen, vakavarainen yritys ja turvallinen työnantaja. Luomme toiminnan pitkäjänteisellä kehittämisellä lisäarvoa niin asiakkaille kuin omistajillekin. Taloudellinen vastuu nivoutuu saumattomasti yhteen sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kanssa. 

Sosiaalinen vastuu 

Sosiaalisen vastuun tärkeimmät osa-alueet meille digitalaisille ovat asiakastyytyväisyys, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä yritysturvallisuus. Asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme arvokas palaute on avain toimintamme kehittämiseen. 

Oman henkilöstömme kehittyminen, viihtyvyys, terveys ja työturvallisuus ovat avainasioita, jotka ovat pitkäjänteisen toiminnan edellytyksiä. Suunnitelmallinen panostaminen henkilöstön kehittämiseen on yksi Digitan henkilöstöpolitiikan keskeisiä painopistealueita. Kehittymistä ja uudistumista palvelevat myös uudet kehitysideat ja aloitteet. Digitalaisten työturvallisuus on omistajillemme äärimmäisen tärkeää. 

Yritysturvallisuus tukee yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista ja liiketoiminnan jatkuvuutta varmistamalla, että turvallisuusriskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä vastaan suojaudutaan. 

Ympäristövastuu 

Merkittäviä ympäristönäkökohtia toiminnassamme ovat energiatehokkuus, logistiikka sekä jätehuolto ja kierrätys. Haluamme aktiivisesti ja pitkäjänteisesti kehittää toimintaamme ympäristönvaikutusten ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Keskeisiä periaatteita ovat kestävän kehityksen periaate ja ympäristöystävällinen elinkaarimalli, joita prosessimainen toimintatapamme ja toimintajärjestelmämme tukevat. 

Digita on tunnettu laadusta, varmuudesta ja käytettävyydestä. Pidämme lupauksemme ja hoidamme asiat sovitusti. Meillä on luottotehtävä yhteiskunnassa ja haluamme olla luottamuksen arvoisia. Tämä muodostaa perustan Digitan korkealle laadulle. 

Poikkeamien ilmoittaminen vastuullisuuden periaatteista

Digitassa vastuullisuus on koko organisaation läpäisevä ajattelutapa. Noudatamme lakeja ja määräyksiä sekä toimimme omien arvojemme ja vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti kaikissa tilanteissa.

Vastuullisuuden periaatteiden sekä Digitan toimintaa säätelevien lakien, asetusten ja määräysten noudattaminen kuuluu kaikille. Jokaisen digitalaisen ja Digitan yhteistyökumppanin velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa havaituista rikkomuksista tai niiden epäilystä riippumatta siitä, koskevatko ne lakeja ja määräyksiä tai omia toimintaperiaatteitamme.

Digitan käyttämä rikkomusten ilmoituskanava on tärkeä osa Digitan vastuullisuuden periaatteiden noudattamisen jatkuvaa valvomista. Saman ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa myös vuoden 2022 aikana voimaan astuvan ilmoittajansuojalain mukaisen soveltamisalan mukaisista asioista. Ilmoituskanavan kautta kaikilla Digitan työntekijöillä ja sidosryhmän edustajilla on mahdollisuus ilmoittaa luottamuksellisesti ja nimettömästi havaitusta tai epäillystä lakien, asetusten, määräysten tai vastuullisuuden periaatteiden vastaisesta toiminnasta. Rikkomuksista tai niiden epäilyistä voi ilmoittaa, vaikka ilmoittaja ei ole täysin varma siitä, onko rikkomus tapahtunut. Ilmoittajalla tulee kuitenkin olla perusteltu syy epäillä rikkomuksen tapahtuneen.

Digita suhtautuu ilmoituskanavan kautta tulleisiin ilmoituksiin vakavasti. Ilmoittajan tulee ilmoitusta tehdessään arvioida, onko rikkomuksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen ilmoituskanavan kautta oikeasuhtainen toimenpide rikkomuksen tai sen epäilystä ilmoittamiseen vai onko sen käsittely esihenkilön tai muun Digitan edustajan kanssa riittävää. Jos tämä ei ole mahdollista, rikkomuksesta tai sen epäilystä voi aina ilmoittaa ilmoituskanavan kautta.

Digita ei kohdista rikkomuksista tai niiden epäilystä ilmoittavaan henkilöön mitään ilmoittajansuojelulaissa tarkoitettuja vastatoimia Digitan ilmoituskanavan menettelytapojen mukaisesti tehdyissä ilmoituksissa eikä myöskään yritä estää ketään ilmoittamasta rikkomista koskevia tietoja. Digitalla noudattaa ennalta määriteltyä menettelytapaa vastaanotettujen ilmoitusten selvittämiseen ja niistä aiheutuvien jatkotoimenpiteiden toteuttamiseen.

Pääset ilmoituskanavaan tästä.

Ilmoituskanavan rekisteriselosteen löydät täältä.

Laatupolitiikka

Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme. Laadulla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden, yhtiömme toimintaan Laatupolitiikan siirtäminen osaksi käytäntöä on jokapäiväistä työtämme. Laatupolitiikan onnistuminen edellyttää sekä johdon että henkilökunnan sitoutumista laatua parantaviin tehtäviin ja tavoitteisiin. Laatupolitiikka on osa Digitan vastuullisuutta.

Digitan tehtävänä on olla luotettava tiedonvälityksen selkäranka ja siten olla varmistamassa toimivat yhteydet sekä turvata monimuotoisen viestinnän saatavuus kaikille suomalaisille. Ainutlaatuiset ja koko maan kattavat tv- ja radioverkkomme tavoittavat kaikki suomalaiset ja ne on rakennettu kestämään kaikissa olosuhteissa. Olemme myös digitaalisen yhteiskunnan mahdollistaja ja kehitämme tulevaisuuden älykästä yhteiskuntaa, kaupunkeja ja koteja. Tuotamme laadukkaita, turvallisia ja korkean käytettävyyden digitaalisen infran palveluja asiakkaillemme. Pidämme lupauksemme ja hoidamme asiat sovitusti. Meillä on luottotehtävä yhteiskunnassa ja haluamme olla luottamuksen arvoisia. Tämä muodostaa perustan Digitan korkealle laadulle. Digitassa riskienhallinta tukee johtamista ja päätöksentekoa, riskienhallinnan vaikuttavuutta seurataan ja kehitetään jatkuvan parantamisen hallintatoimilla. Laadukkaan toiminnan vaatimuksemme koskevat myös yhteistyökumppaneitamme ja alihankkijoitamme. 

Laadukkaalla toiminnalla varmistamme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien tyytyväisyyden ja liiketoimintamme kasvun. Tunnistamme asiakkaidemme odotuksia ylittääksemme ne ja asiakkaidemme vaatimuksia täyttääksemme ne. Pyydämme säännöllisesti palautetta asiakkailtamme ja kehitämme toimintaamme sen pohjalta. Digitan asiakastyytyväisyys on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa positiivisella asenteella ja saavutamme yhteistyöllä ihmeitä. Varmistamme, että toimintamme täyttää toimialan sekä asiakkaidemme ja kumppaniemme meille asettamat vaatimukset.

Kehitämme toimintaamme aktiivisesti ja pitkäjänteisesti haitallisten ympäristövaikutusten ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Digitan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Haluamme olla alamme paras työpaikka kaikille ja sen varmistamme turvallisella työskentely-ympäristöllä sekä henkilöstön tasa-arvoisella ja yhdenmukaisella kohtelulla. 

Arvioimme johtamisjärjestelmämme toimivuutta ja tehokkuutta sekä parannamme sitä jatkuvasti. Uskomme, että hyvät tulokset ovat seurausta hyvästä toiminnasta. Jatkuvalla parantamisella saavutamme yhä parempia tuloksia.

10.3.2022
Vesa Tykkyläinen
Toimitusjohtaja 

Viestintäpolitiikka

Digitan viestinnän tehtävänä on edistää Digitan ja sen yhteistyökumppaneiden liiketoimintaa välittämällä proaktiivisesti tietoa yhtiön tavoitteista ja toiminnasta. Pyrimme viestinnässämme avoimuuteen ja kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua eri sidosryhmiemme kanssa ja kehitämme toimintaamme sen pohjalta. Toimimme suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti toiminnalle asetettuja mittareita seuraten.  

Digitalla on kaksi pääliiketoiminta-aluetta: Broadcasting ja Telecom. Digita on toiminut vuoden 2020 alusta alkaen myös kuluttajaliiketoiminnassa maksu-tv-operaattorina. Digitan kuluttajabrändi on AntenniTV. Viestimme aktiivisesti liiketoimintojemme yritys- ja kuluttaja-asiakkaille sekä sidosryhmille monikanavaisesti. Teemme kuluttajaviestintää myös televisio- ja radioverkoissamme tapahtuvista muutoksista ja verkkojen saatavuudesta.

Käytämme viestinnässä kuhunkin tilanteeseen sopivia optimaalisia kanavia ja seuraamme eri kanavien tehokkuutta. Mediaviestinnässä käytämme suomalaisen median laajasti tavoittavaa tiedotejakelupalvelua. Pääasialliset kanavamme ulospäin ovat nettisivustomme digita.fi sekä somekanavamme LinkedIn, Twitter sekä FaceBook. Kuluttajaliiketoimintamme pääasiallisin kanava on antennitv.fi, jossa asiakkaillamme on mahdollisuus hallinnoida omia tilauksiaan. Sisäisen kohderyhmämme digitalaiset tavoitamme parhaiten intranetimme kautta.  

Digitan viestintä koordinoi kaikki median yhteydenotot ja etsii medialle parhaan asiantuntijan kyseessä olevan aiheen näkökulmasta. Koko yhtiötä koskevat linjaukset ja merkittävät uutiset viestii yhtiön toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä puhemies. Yhtiön toiminnan kannalta luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia ja kilpailijoiden asioita ei kommentoida. Medialle on tarjolla kuvapankissamme julkaisuvapaita kuvia toiminnastamme ja mastoistamme.

Digitalla on ilmoituskanava, jonka kautta Digitalle voi ilmoittaa vakavista väärinkäytösriskeistä, jotka vaikuttavat ihmisiin, organisaatioomme, yhteiskuntaan tai ympäristöön.

Digitassa on määritelty kriisiviestintäohjeistus, joka otetaan käyttöön tilanteissa, joissa tarvitaan tehostettua viestintää kuten odottamattomat ja äkilliset tapahtumat. Nopealla ja avoimella kriisiviestinnällä pyritään rauhoittamaan tilannetta ja minimoimaan tapahtuman kielteisiä vaikutuksia yhtiön, sen sidosryhmien ja ympäristön kannalta. 

Digitalla on sosiaalisen median käyttöön pelisäännöt, jotka on julkaistu intranetissä. Yleisesti Digitassa kannustetaan sosiaalisen median kanavien käyttöön huomioiden tietoturvalliset toimintatavat.  

10.3.2022
Vesa Tykkyläinen
Toimitusjohtaja 

Työterveys ja työturvallisuus politiikka

Digitalle työturvallisuus ja turvallinen työympäristö ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Digita edellyttää että, työntekijät ja sidosryhmät tehtävään tai toimenkuvaan katsomatta toimivat ja työskentelevät turvallisella tavalla huomioiden myös työkavereiden turvallisuuden. Parannamme työturvallisuutta hyväksytyllä toimintaohjelmalla, ohjeistuksilla ja jatkuvan turvallisuuden kehittämisellä. Organisaatiomme on sertifioitu ISO45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuus standardin mukaisesti. Tällä varmistamme, että toimintamme on viimeisimpien turvallisuusstandardien mukaista ja tavoitteenamme on jatkuva turvallisuuden parantaminen. Työturvallisuus ja työntekijöidemme hyvinvointi ovat osa Digitan vastuullisuutta. 

Toimintamme täyttää kaikki lain, viranomaisten, toimialan sekä asiakkaidemme ja kumppaniemme meille asettamat vaatimukset. 

Meillä on koko maan kattava TTT-organisaatio, joka: 

  • tiedottaa avoimesti työturvallisuus ja -terveysasioista 
  • varmistaa, että tarvittavat toimintamallit, ohjeet ja tulokset ovat kaikkien saatavilla 
  • käsittelee kaikki työtapaturmat ja turvallisuushavainnot ja jakaa niistä saadut opit 
  • suorittaa säännöllisiä toimipisteiden turvallisuustarkastuksia 
  • varmistaa, että kaikilla on työtehtäviensä turvalliseen suorittamiseen tarvittava osaaminen 
  • varmistaa, että uusien palveluiden käyttöönoton yhteydessä ja uuden työntekijän perehdytysprosessi toimii 

Tunnistamme turvallisuus- ja työterveysriskejä osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Riskienhallinnan avulla varmistamme toimintamme jatkuvuuden ja ennaltaehkäisemme tapaturmia, ammattitauteja, pandemia sekä muita riskejä. Riskienhallinnan avulla myös aktiivisesti seuraamme, kuinka em. mainittuihin riskeihin liittyvät ennakoivat toimenpiteet toteutuvat. Teemme aktiivista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ennaltaehkäisemisen edistämiseksi. Kiinnitämme erityistä huomiota turvallisuusasioihin omissa ja muiden omistamissa kiinteistöissä. Esimiesten velvollisuus on vastata oman organisaation päivittäisestä turvallisuuden toteutumisesta. Jokainen työntekijä on vastuussa omasta ja työkaverin työturvallisuudesta. Velvoitamme työntekijöitä ilmoittamaan havaituista turvallisuuspuutteista turvallisuushavainnolla. Mahdollistamme myös sidosryhmien turvallisuushavainto ilmoitukset ohjeistamalla turvallisuushavainto sovelluksen käytön. Seuraamme jatkuvasti turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittymistä erilaisilla mittareilla. 

Vastuullinen johtaminen, henkilöstön osallistuminen ja asiantuntijayhteistyö ovat työturvallisuus- ja terveystoimintamme kulmakiviä. Toisiamme kuuntelemalla ja yhdessä oppimalla rakennamme turvallista ja hyvinvoivaa Digitaa yhdessä. 

10.3.2022
Vesa Tykkyläinen
Toimitusjohtaja 

Tietoturvapolitiikka

Digitan tietoturvapolitiikan tavoite on mahdollistaa kaikille asiakkaille ja digitalaisille tietoturvallinen ympäristö ja yhtenäiset toimintatavat. Kehitämme toimintaamme ISO27001:2017 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän mukaisesti. Tietoturvapolitiikka on osa Digitan yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa ja siten olennainen osa koko Digitan toimintaa. Tietoturvalla tarkoitetaan tiedon saatavuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden ylläpitämistä. Tietoturvapolitiikkaa tukevat asiakohtaiset politiikat, jotka varmistavat laajemmin tietoturvan toteutumisen Digitassa, esimerkiksi mobiililaitepolitiikalla varmistetaan mobiililaitteiden turvallinen käyttö. Tietoturvan tavoitteena on taata Digitan toiminnalle ja asiakkaille välttämättömien tietojärjestelmien ja -verkkojen luotettava ja häiriötön toiminta. 

Digitalla on merkittävä huoltovarmuuskriittinen rooli, jossa tietoturvan huomioiminen palveluiden jatkuvuuden kannalta on erittäin tärkeää. Toimintamme täyttää kaikki lain, viranomaisten, toimialan sekä asiakkaidemme ja sidosryhmien meille asettamat vaatimukset. Toimintamme edellyttää tiivistä yhteistyötä keskeisten viranomaisten kanssa. Jatkuvuussuunnittelun tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys, jonka kautta varmistamme reagoimisen häiriötilanteisiin ja toiminnan jatkumisen sekä toimintojen palauttamisen. 

Riskienhallinnan ja suojattavan omaisuuden hallinnan avulla varmistamme toimintamme jatkuvuuden ja tietojärjestelmien ja -verkkojen luotettavan ja häiriöttömän toiminnan. Digitan tietoturvatoiminta edellyttää ehdotonta luottamuksellisuutta, häiriötöntä ja turvallista tietojen käsittelyä ja säilöntää tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Havaittuihin toiminnallisiin tai ohjeistuksellisiin puutteisiin tartutaan ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä. Tahallinen tietoturvapolitiikan ja -ohjeistuksen vastainen toiminta katsotaan tietoturvarikkomukseksi. Mahdollisissa tietoturvarikkomuksissa arvioidaan rikkomuksen laajuus ja vaikutus ja määritellään tämän mukaisesti tarvittavat toimet tietoturvahäiriöprosessin mukaisesti. 

Olemme määritelleet kattavasti tietoturvaan liittyvät roolit ja vastuut. Tietoturva on yhteinen asiamme ja panostamme tietoturvaosaamiseen läpi organisaation. Kattavilla prosesseilla ja johtamisella varmistetaan, että tietoturva on huomioitu Digitan toiminnassa ja toimittajasuhteissa. Digita edellyttää henkilöstöltä tietoturvallista tapaa toimia ja työskennellä sekä tietoturvatoimintaohjeiden noudattamista. Jokainen työntekijä huolehtii omista tunnistautumistiedoistaan ja ymmärtää, että ne ovat henkilökohtaisia. Digita järjestää koulutusta henkilöstölle keskeisistä tietoturvan teemoista, kuten mobiililaitteiden käytöstä ja etätyöskentelyyn liittyvistä riskeistä. Digitan henkilöstö perehdytetään kattavasti tietoturvaperehdytyksellä. Työntekijöillä on velvollisuus tuoda esille havaitsemansa koulutustarpeet. 

Tietoturvallisuuteen kohdistuvilla toimenpideohjelmilla ja jatkuvalla parantamisella sekä mittaroinnilla varaudumme siihen, että toimintamme täyttää asettamamme tavoitteet. Yhteistyöllä varmistamme laadukkaan ja onnistuneen tietoturvan toteutumisen. 

Vesa Tykkyläinen
Toimitusjohtaja

Digitalle myönnettiin ISO/DIS45001 Työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti 1.6.2018.