Digita – Vastuullista toimintaa maankattavasti  

Vastuullisuus Digitassa 

Digitassa yhteiskuntavastuu on kiinteä osa liiketoimintaa. Koko ydintoimintamme perustuu radio- ja tv-ohjelmien tasapuoliseen välittämiseen kaikille suomalaisille koko maassa vuoden jokaisena päivänä. Lisäksi digitalaisten tärkein tehtävä on tukea asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisten elämysten mahdollistajana ja digitaalisen yhteiskunnan rakentajana. 

Meillä on kolme toimintatapaa yli muiden:  

  • pidämme asiakkaille ja toisillemme annetut lupaukset,  
  • joka ikisen digitalaisen asenne on ratkaisevassa asemassa ja  
  • tiedämme, että yhteistyöllä ja kannustamisella saamme ihmeitä aikaan.  

Vastuullinen yritystoimintamme perustuu digitalaisten tapaan ajatella ja toimia. Vastuullisuus on koko Digitan organisaation läpäisevä ajattelutapa. Yhteiskuntavastuullisena yrityksenä huomioimme taloudellisen vastuun lisäksi sekä sosiaalisen että ympäristövastuun. 

Olemme mukana myös alan kotimaisessa, pohjoismaisessa ja kansainvälisessä standardoinnissa sekä standardoinnin kehittämisessä. Haluamme toiminnallamme mahdollistaa toimivan digitaalisen yhteiskunnan. Nämä asiat luovat perustan koko organisaatiomme digitalaiseen tapaan toimia. 

Vastuullisuuden periaatteet 

Taloudellinen vastuu 

Digitan vastuu yrityksenä on toimia kannattavasti ja kehittää toimintaa pitkäjänteisesti. Kannattava toiminta takaa vakavaraisuuden, mikä vaikuttaa niin henkilöstöön, asiakkaisiin kuin eri sidosryhmiinkin. Digita on luotettava kumppani ja toimittaja asiakkailleen, vakavarainen yritys ja turvallinen työnantaja. Luomme toiminnan pitkäjänteisellä kehittämisellä lisäarvoa niin asiakkaille kuin omistajillekin. Taloudellinen vastuu nivoutuu saumattomasti yhteen sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kanssa. 

Sosiaalinen vastuu 

Sosiaalisen vastuun tärkeimmät osa-alueet meille digitalaisille ovat asiakastyytyväisyys, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä yritysturvallisuus. Asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme arvokas palaute on avain toimintamme kehittämiseen. 

Oman henkilöstömme kehittyminen, viihtyvyys, terveys ja työturvallisuus ovat avainasioita, jotka ovat pitkäjänteisen toiminnan edellytyksiä. Suunnitelmallinen panostaminen henkilöstön kehittämiseen on yksi Digitan henkilöstöpolitiikan keskeisiä painopistealueita. Kehittymistä ja uudistumista palvelevat myös uudet kehitysideat ja aloitteet. Digitalaisten työturvallisuus on omistajillemme äärimmäisen tärkeää. 

Yritysturvallisuus tukee yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista ja liiketoiminnan jatkuvuutta varmistamalla, että turvallisuusriskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä vastaan suojaudutaan. 

Ympäristövastuu 

Merkittäviä ympäristönäkökohtia toiminnassamme ovat energiatehokkuus, logistiikka sekä jätehuolto ja kierrätys. Haluamme aktiivisesti ja pitkäjänteisesti kehittää toimintaamme ympäristönvaikutusten ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Keskeisiä periaatteita ovat kestävän kehityksen periaate ja ympäristöystävällinen elinkaarimalli, joita prosessimainen toimintatapamme ja toimintajärjestelmämme tukevat. 

Digita on mukana myös Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton FiCom ry:n koordinoimassa Vihreä ICT -hankkeessa, joka haastaa kaikki Suomessa toimivat ICT-alan yritykset mukaan ympäristötoimintaan teemalla ”Enemmän ICT:tä, vähemmän päästöjä”. 

Digita on tunnettu laadusta, varmuudesta ja käytettävyydestä. Pidämme lupauksemme ja hoidamme asiat sovitusti. Meillä on luottotehtävä yhteiskunnassa ja haluamme olla luottamuksen arvoisia. Tämä muodostaa perustan Digitan korkealle laadulle. 

Laatupolitiikka

Laatu on yhteinen asiamme, jolla varmistamme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien tyytyväisyyden. Tässä onnistuminen edellyttää sekä johdon että henkilökunnan sitoutumista laadun ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Tunnistamme asiakkaidemme odotuksia ylittääksemme ne ja asiakkaidemme vaatimuksia täyttääksemme ne. Kysymme palautetta ja kehitymme sen avulla yhä paremmiksi. Kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaiden kanssa. Saavutamme yhteistyöllä ihmeitä.

Arvioimme johtamisjärjestelmämme toimivuutta ja tehokkuutta sekä parannamme sitä jatkuvasti. Uskomme, että hyvät tulokset ovat seurausta hyvästä toiminnasta. Jatkuvalla parantamisella saavutamme yhä parempia tuloksia. Asenteemme ratkaisee.

Varmistamme, että toimintamme täyttää kaikki lain, viranomaisten, toimialan sekä asiakkaidemme ja kumppaniemme meille asettamat vaatimukset. Sitoudumme tämän laatupolitiikan mukaiseen työntekoon ja edellytämme sitä myös yhteistyökumppaneilta.

Henkilöstö ja TTT-politiikka

Digita edellyttää henkilöstöltä turvallista tapaa toimia ja työskennellä. Työturvallisuuteen kohdistuvilla toimenpideohjelmilla ja jatkuvalla turvallisuuden kehittämisellä varaudumme siihen, että toimintamme viimeisimpien turvallisuusstandardien mukaista, tavoitteenamme jatkuva turvallisuuden parantaminen.

Toimintamme täyttää kaikki lain, viranomaisten, toimialan sekä asiakkaidemme ja kumppaniemme meille asettamat vaatimukset.

Meillä on koko maan kattava työsuojeluorganisaatio, joka:

  • tiedottaa avoimesti työturvallisuus ja -terveysasioista
  • varmistaa, että tarvittavat toimintamallit, ohjeet ja tulokset ovat kaikkien saatavilla
  • käsittelee kaikki työtapaturmat ja turvallisuushavainnot ja jakaa niistä saadut opit
  • suorittaa säännöllisiä toimipisteiden turvallisuustarkastuksia
  • varmistaa, että kaikilla on työtehtäviensä turvalliseen suorittamiseen tarvittava osaaminen
  • varmistaa, että uusien palveluiden käyttöönoton yhteydessä perehdytys prosessi toimii

Tunnistamme turvallisuus- ja työterveysriskejä osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Riskienhallinnan avulla varmistamme toimintamme jatkuvuuden ja ennaltaehkäisemme tapaturmia, ammattitauteja sekä muita riskejä. Teemme aktiivista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ennaltaehkäisemisen edistämiseksi. Kiinnitämme erityistä huomiota turvallisuusasioihin muiden omistamissa kiinteistöissä, velvoitamme työntekijöitä ilmoittamaan havaituista turvallisuuspuutteista turvallisuushavainnolla. 

Vastuullinen johtaminen, henkilöstön osallistuminen ja asiantuntijayhteistyö ovat työturvallisuus- ja terveystoimintamme kulmakiviä. Toisiamme kuuntelemalla ja yhdessä oppimalla rakennamme turvallista ja hyvinvoivaa Digitaa yhdessä

Vesa Tykkyläinen
Toimitusjohtaja

Digitalle myönnettiin ISO/DIS45001 Työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti