Sami Salmela
Johtaja, ICT
+358 40 7781689
sami.salmela@digita.fi